Yayın İlkeleri ve Yasal Uyarı

Biz Kimiz?

Doğu Akdeniz Politik, 2020 yılında yayın hayatına başlamıştır. Doğu Akdeniz Politik, Doğu Akdeniz ve Türk Dış Politikası kapsamında gerçekleşen askeri, siyasi, enerji ve ekonomik gelişmeleri, analiz ve raporlarla okuyucularına aktarmaya çalışan politik bir portaldır. Doğu Akdeniz Politik ticari amaç gütmeyen, herhangi bir siyasi veya politik oluşum veya kuruluşa bağlı olmaksızın gönüllülük esasına göre bir araya gelen kişilerden oluşmaktadır. Doğu Akdeniz Politik’in sponsor bir kuruluş veya sponsorluğu da bulunmamaktadır.

Yayın Durumu

Doğu Akdeniz Politik’e gönderilen yazıların daha önce yayımlanmamış veya başka bir dergi, internet sitesi ve sair basım-yayım organlarında yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir. Doğu Akdeniz Politik’te yayımlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde telif hakkının ihlali sayılabilecek iktibas yahut diğer hususlar bakımından hukuki sorumluluk yazarlara aittir. İleride doğması muhtemel hukuki ihtilaflarda Doğu Akdeniz Politik sorumlu tutulamaz.

Hukuki Durum

Aşağıdaki hususların ihlalinden dolayı Doğu Akdeniz Politik hukuki olarak sorumlu tutulamaz;

 • Yayınlarda ve yorumlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz,
 • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın ve yorum yapılamaz,
 • Yayın ve yorumlarda kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez,
 • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez,-Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez,
 • Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın ve yorum yapılamaz,
 • Suç ve terör örgütlerinin doğrudan veya dolaylı propagandası niteliği taşıyan yayın ve yorum yapılamaz,
 • Terör örgütlerinin dilini, jargonunu, tanımlarını, imajlarını ve imalarını terörün propagandasına yardımcı olacak şekilde kullanan yazılar yayımlanamaz ve yorum yapılamaz,
 • Terör, şiddet ve afet olaylarında mağdurları ve yakınlarını rencide edici, manevi haklarını zedeleyici yazılar yayınlanamaz ve bu minvalde yorumlar yapılamaz.

Yasal Uyarı

TCK.m.125 (Hakaret Suçu)

 • Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
 • Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Hakaret suçunun;

 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
 • Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
 • Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
  (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.


TCK.M.220/8 (Örgüt Propagandası)

Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TMK.M.7/2(Terör Örgütü Propagandası)

Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

FSEK.M.16/2

Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri işliyen, umuma arzeden, çoğaltan, yayımlıyan, temsil eden veya başka bir suretle yayan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sahibinin hususi bir izni olmaksızın da yapabilir.

FSEK.M.71/1

Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

FSEK.M.71/5

Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.